NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

Opplæringslovens §9a sier at "Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Dette er en paragraf som både fra elever, foresatte og ansatte i skolen er enige i. Bjerkvik skoles mål er at alle barna skal kjenne seg trygg på skolen, trives og ha et godt læringsmiljø.

Vi benytter Olweusprogrammet som verktøy i arbeidet mot mobbing. Hovedmålsettingene til Olweusprogrammet er:

  • Å redusere eksisterende mobbeproblemer.
  • Å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle.

Forskning viser at en systematisk og målrettet innsats gir resultater, Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt.