NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

ELEVPERMISJONER BJERKVIK SKOLE

Opplæringsloven har bestemmelser om skolefri (permisjon) for elever utenom skoleferier og skolefridager i skoleruta.

Opplæringsloven § 2-11 inneholder bestemmelsene om elevpermisjon. Her heter det: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Paragrafen må sees i sammenheng med § 2-1 som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring: Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter.

Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte. Ved innvilget permisjon fraskriver eleven ( eller foreldrene / foresatte på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker ( 10 skoledager ). Rektor behandler og avgjør søknader om permisjoner med unntak av permisjoner inntil to dager som avgjøres av kontaktlærer. Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt permisjon, eller uten å ha fått innvilget søknaden, vil eleven få ugyldig fravær.

Skriftlig søknad om permisjon skal sendes skolen senest èn måned før permisjonen skal starte. Når rektor tar stilling til en søknad om permisjon, er dette et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr bl a at søker kan klage på vedtaket.

Bjerkvik skole har forståelse for at foreldre / foresatte kan anse det som ønskelig, og til tider nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen. Vi anbefaler foreldre / foresatte om å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen. Skolens planer inneholder omfattende lærestoff, i tillegg til at elevene skal trenes i å mestre omgang og samspill med andre elever, jf § 1-1 i Opplæringsloven. Vi har tro på at foreldre / foresatte tar opplæringsansvaret alvorlig, vi vet at selv kortere fravær vil kunne gi eleven betydelig merarbeid i etterkant. Eleven / foresatte kan ikke gjøre regning med at skolen tilbyr ekstra undervisning for å ta igjen det som er tapt i fraværsperioden.

Kunnskapsdepartementet har nå innført skjerpede krav til fravær, og Utdanningsdirektoratet har gitt klare signaler om at kommunene / skolene bør stramme inn sin permisjonspraksis. I tråd med dette vil vi som hovedregel ikke gi permisjon til ferieturer.

Bjerkvik skole, 29.10.12 Turid Leirvik

Link til skjema for å søke permisjon: odt-format     pdf-format

Bjerkvik skole, Postboks 64, 8531 Bjerkvik Tlf 769 12400 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.